Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.sds.wlimanowej.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sds.wlimanowej.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.sds.wlimanowej.pl

 • Strona internetowa www.sds.wlimanowej.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169)
 • Strona www.sds.wlimanowej.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1
 • Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Górczyk.
 • E-mail: dgorczyk.sds@smiasto.limanowa.pl
 • Telefon: 517 581 443

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej
 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11
 • E-mail: sds@miasto.limanowa.pl
 • Telefon: 18 337 50 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa.
Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ulicy Kilińskiego. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.

1. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy usytuowany jest przy ul. Kilińskiego 11 w Limanowej.
2. Wejście do budynku jest z poziomu kostki brukowej po której mogą poruszać się osoby na wózku inwalidzkim. Brak progów.
3. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy jest dwukondygnacyjny, ale wszystkie pomieszczenia do terapii znajdują się na parterze.
4. Przed wejściem głównym do budynku zamontowany jest dzwonek.
5. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking.
6. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
7. Łazienka i toaleta są pozbawione barier architektonicznych i dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
8. W budynku, jeśli zajdzie taka potrzeba osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z pomocy pracownika.

9. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.
Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej częściowo dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Wróć do góry