Uczestnicy

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Limanowej może być każda osoba niepełnosprawna powyżej 18-tego roku życia, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej ma trudności w codziennym życiu lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.
Dom przeznaczony jest dla 35 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu o charakterze ponadlokalnym tj. obejmuje opieką osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Limanowa oraz sąsiednich gmin.

Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy :

 • zostaje zaznajomiona z Regulaminem, Statutem ŚDS i jest zobowiązana do jego przestrzegania,
 • osoba podpisuje pisemne oświadczenie, że zaznajomiła się regulaminem ŚDS i wyraża zgodę na pobyt w ŚDS i udział w postępowaniu wspierająco-rehabilitacyjnym,
 • następnie z każdym uczestnikiem zawierany jest kontrakt w którym osoba zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć w wybranych przez siebie formach zajęć.

Uprawnienia i obowiązki uczestników Środowiskowego Dom Samopomocowego w Limanowej.

I.
Podstawowymi uprawnieniami uczestników jest prawo do:
1. Tworzenia organizacji własnego samorządu.
2. Wyboru i wpływu na rodzaj prowadzonej terapii zajęciowej.
3. Pomocy pracowników w procesie terapii zajęciowej.
4. Bezpłatnego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych.
5. Korzystania z posiłków na czas pobytu za odpłatnością naliczoną na poziomie wsadu do
kotła.
6. Podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu.

II.
Do obowiązków uczestników przebywających w ŚDS należy:
1. Branie czynnego udziału w zaleconej terapii zajęciowej.
2. Dbanie o higienę osobistą i estetyczny wygląd.
3. Dbanie o porządek w pomieszczeniach jak również teren wokół budynku.
4. Stosowanie się do wskazań i zaleceń kierownictwa i pracowników ŚDS.
5. Przestrzeganie ustalonego czasu zajęć, harmonogramu zajęć oraz ogólnych
zasad współżycia społecznego:
– jesteśmy mili i uprzejmi dla wszystkich
– pomagamy innym w miarę swoich możliwości
– staramy się, aby w naszym „DOMU” panowała miła atmosfera
– szanujemy dobra społeczne i osobiste.

III.
Nieobecność uczestników ŚDS na zajęciach powinna być usprawiedliwiona przez lekarza, uczestnika ŚDS, rodziców, opiekunów.

IV.

Uczestnik, który w rażący sposób i powtarzający się narusza ustalony w ŚDS porządek i dyscyplinę, może być skreślony z listy uczestników.Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w porozumieniu z pracownikami ŚDS.

W Domu działa Rada Domu jako organ opiniodawczo – doradczy w następującym składzie:
 • Przewodniczący
 • Z-ca przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Kronikarz
W naszym Domu od samego początku prowadzona jest kronika, w której zapisywane są wszystkie imprezy, ważne wydarzenia. Od 2003 roku założona jest już II część Kroniki. Kronika obecnie prowadzona jest przez jednego z uczestników pod nadzorem pracownika ŚDS.

Podczas pobytu w ŚDS uczestnicy mają możliwość skorzystania z takich usług jak:

Usługi medyczne:

 • zapewnienie konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu
 • konsultacje u lekarzy specjalistów
 • konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe
 • podawanie leków,
 • pomiar ciśnienia tętniczego.
Usługi opiekuńczo – wychowawcze:
 • pomoc przy ubieraniu się
 • pomoc podczas spożywania posiłków
 • pomoc przy utrzymaniu należytej higieny osobistej
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych o ile stan zdrowia uczestnika tego wymaga
Usługi rehabilitacyjne:
 • masaż leczniczy
 • ćwiczenia usprawniające
 • gimnastyka
Usługi socjalne:
 • poradnictwo socjalne
 • pomoc w dotarciu do różnego rodzaju instytucji i załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w sporządzeniu pism do urzędów
 • poradnictwo i pomoc w robieniu zakupów uczestnikom
Usługi żywieniowe:
 • możliwość skorzystania z posiłku – obiadu
 • degustacja potraw przygotowanych podczas zajęć kulinarnych
 • uczestnicy mają możliwość skorzystania ze sprawdzonych przepisów kulinarnych
Usługi terapeutyczne i kulturalno-rekreacyjne:
 • organizacja różnego rodzaju zajęć terapeutycznych
 • organizacja wyjazdów na wycieczki, konkursy organizowane przez inne Domy
 • organizacja integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych
 • organizacja wystaw prac uczestników
Wróć do góry