Personel

Personel Środowiskowego Domu Samopomocy to min. zespól specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W wyborze kadry oprócz wykształcenia, zwraca się uwagę na zdolność empatii, kulturę osobistą, umiejętność poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętność współpracy, w celu zapewnienia uczestnikom Domu optymalnej jakości standardu usług.
Każdy pracownik oprócz wypełniania swoich obowiązków wynikających z zakresu czynności i czynności dodatkowych jest zobowiązany do: przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania, właściwego stosunku zarówno do przełożonych, współpracowników, jak i użytkowników Domu, oraz przestrzegania Regulaminu Pracy, przepisów bhp i przeciw pożarowych.

Pracą ŚDS kieruje Kierownik – zarządza oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zgodnie ze statutem ŚDS.

Obecny skład personelu:

 

  •  Kierownik,
  •  Psycholog,
  •  Specjalista pracy socjalnej,
  •  Terapeuci,
  •  Opiekun,
  •  Fizjoterapeuta.
Zarówno kadra kierownicza jak i pracownicy, starają się stworzyć jak najlepsze warunki dla uczestników.
Wróć do góry