O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej został powołany do funkcjonowania jako samodzielna jednostka 01.01.2008 roku, jednak w Limanowej ŚDS istniał już od 01.06.1996 roku pod strukturami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. Siedziba ŚDS pozostała ta sama, zmieniły się jedynie zasady funkcjonowania i organizacji od strony administracyjnej.

Domem kieruje jednoosobowo na zewnątrz Kierownik , który jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty działalności Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej jest jednostka organizacyjną Miasta Limanowa finansowaną za jego pośrednictwem przez Wojewodę Małopolskiego.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu o charakterze ponadlokalnym utworzoną w celu oparcia społecznego dla osób które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, ale mają trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla 35-ciu osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa oraz sąsiednich gmin, wykazujących zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną.

ŚDS świadczy dla uczestników bezpłatne usługi o charakterze:

 • medycznym
 • opiekuńczo-wychowawczym
 • kulturalno- rekreacyjnym
  ŚDS zapewnia także odpłatnie wyżywienie na czas pobytu uczestnika.

Uczestnicy są przyjmowani na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o komplet dokumentów określonych ustawą o pomocy społecznej, przedłożony przez Ośrodek właściwy co do miejsca pobytu uczestnika.
Pobyt w Domu następuje za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Uczestnicy uprawnieni są do:

 • tworzenia i organizacji własnego samorządu,
 • wyboru i wpływu na rodzaj prowadzonej terapii zajęciowej,
 • bezpłatnego korzystania z usług medycznych, opiekuńczych świadczonych przez specjalistyczne służby,
 • posiłków na czas pobytu w ŚDS,
 • podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu
Do obowiązków uczestników przebywających w ŚDS należy:
 • przestrzeganie regulaminu ŚDS,
 • czynny udział w terapii zajęciowej według zaleceń oraz podpisanego kontraktu socjalnego,
 • stosowanie się do wskazań i zaleceń medycznych,
 • przestrzeganie harmonogramu zajęć oraz ogólnych zasad współżycia, zatwierdzonych przez samorząd uczestników
 • udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez ŚDS
Cele Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują w szczególności:
 • integrację społeczną tj. umożliwienie osobom niepełnosprawnym pozostanie w społeczności lokalnej oraz środowisku rodzinnym,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania budżetu, załatwiania spraw urzędowych,
 • aktywizowanie uczestników tj. rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień poprzez udział w różnorodnych zajęciach w postaci rehabilitacji ruchowej, zajęciowej, muzykoterapia, psychoterapia itp.
 • tworzenie warunków, w których uczestnicy będą mogli realizować potrzeby bytowe, samorealizacji, rekreacyjno-kulturowe, religijne, towarzyskie i inne,
 • podtrzymywanie efektów terapeutycznych, wydłużanie okresu remisji chorych poprzez psychoterapie grupową, indywidualną, socjoterapię, terapię zajęciową,
 • profilaktyka w zakresie zdrowia psychicznego, wzmacnianie samokontroli, stosowania zaleceń , stosowania zaleceń terapeutycznych, systematyczne zażywanie leków, udział w różnych formach terapii,
 • kreowanie postaw samorządności i zaangażowania uczestników na rzecz Domu,
 • umożliwienie rozwoju kulturowego i osobowości uczestników,
 • podejmowanie i utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników oraz ze środowiskiem lokalnym
Zadaniem Domu jest:
 • zapewnienie rehabilitacji społecznej uczestnikom Domu
 • inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacnianie więzi społecznych w środowisku,
 • zapewnienie psychologicznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Dom realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1. Udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji społecznej obejmującej:

 • podtrzymywanie i rozwijanie u uczestnika umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy,
 • pomoc o uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
 • pośrednictwo w zakresie świadczeń socjalnych,
 • doradztwo (pomoc w budowaniu bud zetów domowych, rozwijanie kontaktów),
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rehabilitacja ruchowa
 • organizowanie imprez świątecznych
 • terapię zajęciową w celu rozwijania własnych umiejętności i uzdolnień
2. Zapewnienie wsparcia i samopomocy obejmuje:
 • aktywizowanie rodzin oraz przyjaciół uczestników do uczestnictwa w życiu Domu
 • indywidualne poradnictwo dla rodzin z zaburzeniami psychicznymi,
 • współpracę w organizacji społecznej, współpracę z Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych Domu.
3. Opieka psychologiczna i psychiatryczna, opieka zdrowotna obejmuje w szczególności:
 • trening świadomego uczestnictwa we własnej farmakoterapii,
 • konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego,
 • psychoterapię,
 • opiekę psychologiczną
Wróć do góry